Podstawa prawna: paragraf 34 ust.9 Rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 13.09.2017 w sprawie rachunkowości oraz planów kont dla budetu państawa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budzetowych, samorządowych zakładów budżetowych, panstwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek bdzetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej (DZ.U. z 2017r., poz. 1911; Dz.U. z 2018r. poz. 2471).

Zestawienie_zmian_w_funduszu_jednostki.pdf
Bilans_2018r
Rachunek_zysków_i strat_2018r
Informacja_dodatkowa_2018r