Ogłoszenie o przetargu na wynajem pomieszczeń szkolnych

Działając w oparciu o przepisy Uchwały Rady Miasta Szczecin Nr LXIII/1169/06 z dnia 16 października 2006 r. w sprawie określenia szczegółowych warunków korzystania z nieruchomości gminnych przez miejskie jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej (z  późn. zm.: Uchwała Rady Miasta  Nr XII/344/07 z dnia 30 lipca 2007 r. i Uchwała Rady Miasta Nr XXX/749/08 z dnia 18 grudnia 2008 r.)  Dyrektor Ogólnokształcącej Szkoły Muzycznej I st w Szczecinie, ul. Bolesława Śmiałego 42-43 - zwany w dalszej części ogłoszenia SZKOŁĄ - ogłasza przetarg na wynajem znajdujących się na terenie  szkoły następujących pomieszczeń:

 1. Sali gimnastycznej dużej o pow. 275 m²

 2. Sali gimnastycznej małej o pow. 72 m²

 3. Sali lekcyjnej 204 o pow. 65 m²

w godzinach:  

1. sala gimnastyczna duża – w poniedziałki, środy i piątki od 15.45 do 16.45

2. sala gimnastyczna mała – w poniedziałki i środy od 14.40 do 15.40

3 sala 204 - w poniedziałki od 15.30 do 18.30 i środy od 15.30 do 18.00

Szkoła wymaga, aby oferenci w tych godzinach zorganizowali zajęcia dla uczniów OSM I st z zakresu sportów walki ( taekwondo, aikido ), oraz tańca towarzyskiego i irlandzkiego.Pomieszczenia szkolne wynajmuje się wraz z prawem do wspólnego użytkowania szatni, toalet, wody i energii elektrycznej.  
Warunki przetargu:

 1. oferta winna zostać złożona w formie papierowej w sekretariacie szkoły od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 – 15:30

 2. termin składania ofert – do dnia 11.10.2017r.

 3. otwarcie ofert nastąpi w dniu 11.10.2017 r. o godzinie 9.00

 4. Informacji dotyczących wynajmowanych pomieszczeń udziela Mariusz Szpakowski – kierownik gospodarczy OSM I st pod numerem  telefonu  91 484 43 24

 5. Pomieszczenia do wynajęcia można obejrzeć do dnia 10.10.2017 r. po  wcześniejszym uzgodnieniu.

 6. minimalna cena wynajmu wynosi:
  a) sala gimnastyczna duża – kwota 44,71 zł  netto za 60 minut  (w/w cena nie dotyczy okazjonalnych i  „jednodniowych” wynajmów),
  b) sala gimnastyczna mała -  kwota 17,88 zł netto za 60 minut  (w/w cena nie dotyczy okazjonalnych i  „jednodniowych” wynajmów),
  c) sala lekcyjna 204 -  kwota 17,88zł netto za 45 minut  (w/w cena nie dotyczy okazjonalnych i  „jednodniowych” wynajmów)

 7. do oferty winno zostać załączone: 
  - wypełniony formularz oferty ( załącznik do ogłoszenia ),
  - kserokopie zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej lub wyciąg z rejestru KRS, 
  - kserokopie decyzji  o nadaniu nr NIP i REGON,
  - kserokopia dowodu osobistego ( w przypadku wynajmu osób fizycznych )

 8. kryterium wyboru oferty stanowić będzie:
  - zaproponowana najwyższa godzinowa wysokość czynszu za wynajem w/w pomieszczeń
  - rodzaj prowadzonej działalności w wynajmowanym pomieszczeniu

Do czynszu doliczony będzie podatek VAT w wysokości zgodnej z obowiązującymi przepisami.  Przed przystąpieniem do przetargu należy zapoznać się z tekstem umowy najmu, który nie podlega negocjacjom.

Podmiot lub osoba, która wygra przetarg zobowiązana będzie do podpisania umowy najmu w ustalonym terminie. Umowa najmu zostanie zawarta na czas oznaczony maksymalnie do 3 lat.  

Wyniki przetargu albo informacja o jego zamknięciu bez dokonania wyboru zostaną opublikowane w terminie 4 dni od dnia otwarcia ofert na stronie internetowej  szkoły pod adresem www.osm.szczecin.pl
Wynajmującemu przysługuje prawo swobodnego wyboru oferty, jeżeli uczestnicy zaoferowali tę samą cenę

Dyrektor OSM I st zastrzega sobie prawo odwołania lub unieważnienie przetargu w całości lub w części bez podania przyczyn.

 

Załącznik 1 [plik PDF do pobrania]

Załącznik 2 [plik PDF do pobrania]