11.12.2019 – WIOLONCZELE – KL.II,III,IV,V – GODZ.15.30 , SALA 10,( DAWNA 12)
12.12.2019 – GITARY -KL.II,III,IV,V,VI –   SALA 305 (AULA)
GODZ. 14.00 – KLASY VI
GODZ.15.15 – KLASY II, III
GODZ.16.45 – KLASY III,IV
12.12.2019 – SKRZYPCE, ALTÓWKI,
KL.II – GODZ.15.15, SALA 10 , ( DAWNA 12)
KL.III – GODZ.16.30
19.12.2019 – SKRZYPCE,ALTÓWKI,
KL.IV – GODZ 15.30 , SALA 10, ( DAWNA 12)
KL.V,VI ,SKRZYPCE , KONTRABASY  – GODZ.16.15